Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van vzw Tia Hellebaut Academy met maatschappelijke zetel te Spoorwegstraat 18, 3980 Tessenderlo, BTW BE 0667.509.062, hierna “TIA HELLEBAUT ACADEMY”.

Voor al uw vragen is TIA HELLEBAUT ACADEMY uw aanspreekpunt. Telefoon: 0486/925978 – E-mail: info@tiahellebautacademy.be.

Artikel 1. Inschrijving

Deelname aan het evenement is toegelaten voor kinderen vanaf 6 tot en met 15 jaar oud.

Inschrijvingen moeten worden gedaan door een persoon van 18 jaar of ouder. De deelnemers dienen derhalve de toestemming van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger/voogd te hebben om aan het evenement deel te kunnen nemen.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard

Artikel 2. Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid 

Algemeen 

TIA HELLEBAUT ACADEMY is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. 

De totale aansprakelijkheid van TIA HELLEBAUT ACADEMY is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld. 

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere 

omstandigheid buiten de wil van TIA HELLEBAUT ACADEMY om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet 

limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, 

instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding. 

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een 

inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. TIA HELLEBAUT ACADEMY is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.

Ingeval TIA HELLEBAUT ACADEMY het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of  pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal TIA HELLEBAUT ACADEMY voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de 

mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde 

evenement, of een ander evenement van TIA HELLEBAUT ACADEMY. Eventuele andere gemaakte kosten in 

verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s, zullen niet 

worden terugbetaald. 

Artikel 3. Annulatie

Annulatie door de deelnemer

Ingeval van annulatie door de deelnemer, ongeacht de reden, zullen kosten in rekening gebracht worden. De kosten die in rekening gebracht worden zijn afhankelijk van het tijdstip waarop er geannuleerd wordt door de deelnemer:

§ Meer dan 7 dagen voor het evenement = 35% van de prijs

§ Meer dan 3 dagen voor het evenement = 60% van de prijs

§ Meer dan 24u voor het evenement = 85% van de prijs

§ Minder dan 24u/no-show = 100% van de prijs

Annulatie door TIA HELLEBAUT ACADEMY

TIA HELLEBAUT ACADEMY doet alles wat redelijkerwijze mogelijk is om het evenement te laten doorgaan op de voorziene tijdstippen en plaats.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot overmacht, heeft TIA HELLEBAUT ACADEMY het recht om eenzijdig te beslissen om het evenement niet te laten doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in volgende omstandigheden (niet-limitatief): het evenement kan niet op een normale, veilige wijze of volgens de kwaliteitseisen van TIA HELLEBAUT ACADEMY worden georganiseerd, of TIA HELLEBAUT ACADEMY acht het wegens organisatorische redenen onmogelijk om de activiteiten te laten plaatsvinden zoals zij voorzien waren.

In dat geval zal TIA HELLEBAUT ACADEMY de deelnemers onmiddellijk op de hoogte stellen van de annulering, via een aankondiging op de website en door het verzenden van een mail aan de deelnemers. 

TIA HELLEBAUT ACADEMY zal alsdan beslissen om de deelnemers een gelijkwaardig alternatief te bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of het ontvangen inschrijvingsgeld alsnog terug te betalen. TIA HELLEBAUT ACADEMY zal de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service en administratiekosten en eventuele extra’s, zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 4. Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan. De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie te volgen. 

De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deelnemers die de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden, uit te sluiten van deelname. 

Artikel 5. Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Artikel 6. Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen. Alle deelnemers krijgen bij inschrijving de nodige gegevens via het aangemelde emailadres om tot betaling te kunnen overgaan.

Artikel 7. Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen. 

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens en beeldmateriaal

Voor alle informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers aan het evenement wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van TIA HELLEBAUT ACADEMY Door uw deelname aan het evenement is het mogelijk dat er foto’s worden genomen of opnames worden gemaakt (“beeldmateriaal”) die later eventueel worden gebruikt in de communicatie van TIA HELLEBAUT ACADEMY en voor promotie en sfeerbeleving van onze evenementen. De gebruiksrechten van het beeldmateriaal behoren toe aan TIA HELLEBAUT ACADEMY, bijgevolg kan dit beeldmateriaal zonder enige beperking door TIA HELLEBAUT ACADEMY worden gebruikt. De beelden zullen in principe niet-gericht zijn. 

Mogelijks worden er ook gerichte beelden genomen en worden die gebruikt in brochures, op affiches en algemeen marketingmateriaal en op de website van het evenement en van TIA HELLEBAUT ACADEMY voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze beelden te vragen. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@tiahellebautsacademy.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd. 

Beeldmateriaal dat door deelnemers of bezoekers tijdens het evenement wordt gemaakt, mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

Artikel 9. Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. TIA HELLEBAUT ACADEMY zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld. 

Artikel 10. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht – bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van TIA HELLEBAUT ACADEMY bevoegd